اخذ جواز تاسیس صنایع

اخذ جواز تاسیس صنایع

تمامی اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای اینکه بتوانند یک واحد تولیدی و یاکارخانه ای را راه اندازی کنند باید ابتدا و در اولین گام جواز تاسیس صنایع را اخذ نمایند. برای اخذجواز تاسیس نیاز است که یک سری مراحل اداری ذر وزارت صنایع طی شود که مدت زمان آن دو هفته و هزینه آن یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

مدت زمان اخذ جواز تاسیس صنایع:

مدت زمانی که به طول می انجامد تا جواز تاسیس صنایع صادر شود دوهفته میباشد.

هزینه اخذ جواز تاسیس صنایع:

هزینه مورد نیاز برای اخذ جواز صنایع یک میلیون و پانصد هزار تو مان می باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز صنایع:

به طور کلی جواز تاسیس صنایع به دو صورت حقیقی و همچنین حقوقی صادر میشود  که هر کدام  نیز مدارک خاص خود را نیاز دارند:

الف) مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس صنایع به صورت حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی متعلق به متقاضی.

ب) مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس صنایع به صورت حقوقی: کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات شرکت.

نکات مهمی نیز در رابطه با اخذ جواز تاسیس صنایع وجود دارد:

.  جواز تاسیس صنایع به صورت حقیقی و حقوقی تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت آنها مربوط به وامی میباشد که شرکت ممکن است در آینده دریافت کند. اخذ جواز تاسیس صنایع به صورت حقوقی باعث میشود تا شرکت بتواند وام بالای ۱ میلیارد تومان دریافت نماید.

.  مرکز پس از اخذ جواز تاسیس در خصوص چگونگی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی هم به شما مشاوره خواهد داد.

.  پس از دریافت جواز تاسیس شما می توانید برای دریافت وام از بانک ها نیز از کارشناسان مرکز مشاوره بگیرید.

تماس با ما